Previous Next

จ้างงาน-สมัครงาน

เกี่ยวกับการจัดหางาน

การสมัครงาน : นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถแจ้งความประสงค์สมัครโครงการจ้างงานนักศึกษา หรือสมัครทำงานพิเศษระหว่างเรียน และติดตามผลการตอบรับการจ้างงานผ่านระบบนี้ได้

การแจ้งความประสงค์จ้างงาน : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถแจ้งความประสงค์จ้างงานนักศึกษา และติดตามผลการจัดสรรผ่านระบบ

การจ้างงานพิเศษ : บริษัท ห้างร้าน บุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าทำงานพิเศษผ่านช่องทาง "แจ้งความประสงค์จ้างงานนักศึกษา" โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ในระบบให้นักศึกษาทราบ

ติดต่อ
แนะแนวและจัดหางาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-202356 ต่อ 44885 โทรศัพท์มือถือ 08 9273 5334